Általános (kivitelezési) Szerződési Feltételek

Vállalkozó: Medence Művek Kft. (székhelye: 1145 Budapest, Mexikói út 40/B., adószáma: 26552882-2-42, cégjegyzékszáma: 01-09-331735, számlavezető bank és számlaszám: K&H Bank, 10401048-50526886-74841000, képviseli: Schlakker Attila, ügyvezető)

 I. Megrendelő jogai és kötelezettségei

 1.  Megrendelő köteles a Vállalkozó teljesítéséhez szükséges minden információt és dokumentumot átadni, medence felújítás esetén a korábbi kivitelezéssel kapcsolatos valamennyi lényeges körülményt feltárni, az észlelt hibákról és azok felmerülési helyről a Vállalkozót pontosan tájékoztatni. Megrendelő köteles tájékoztatni a Vállalkozót a kivitelezés tervezett helyén futó közmű vezetékek pontos elhelyezkedéséről, valamint a talaj lényeges tulajdonságairól.
 2. A Munkaterület munkavégzésre alkalmas állapotban történő átadása a Megrendelő feladata és költsége. A Megrendelő vállalja, hogy a vállalkozóval előre megbeszélt időpontra a munkakezdéshez szükséges feltételeket biztosítja. Amennyiben a megbeszélt feltételek nem adottak és erről a megrendelő 48 órával előtte nem értesíti a vállalkozót, úgy a megrendelő vállalja az adott munkanapra szóló kiszállási és napi díjak (50.000 Ft/fő/alk.+kiszállás) rendezését.
 3. A Munkaterület átadásából eredő késedelem a Megrendelő felelőssége. A Munkaterületet a kivitelezés teljes ideje alatt köteles a Megrendelő a munkavégzéshez megfelelő állapotban tartani, köteles gondoskodni arról, hogy a Vállalkozó a munkáját zavartalanul tudja végezni, be tudjon jutni a munkaterületre.
 4. Megrendelő köteles a Munkaterületen villamos áram (230V, 16A)-, és vízellátást biztosítani a Vállalkozó részére, ezek díja és költsége nem képezi a vállalkozói díj részét, ezeket a Megrendelő maga köteles viselni. Amennyiben a Megrendelő nem biztosítja a munkavégzéshez szükséges állapotokat és erről a Vállalkozót 48 órával megelőzően nem értesíti (pl. áram-, és vízellátás, egyéb hátráltató építkezés), úgy vállalja, hogy az ebből adódó plusz kiszállást és napi díjat rendezi. (50.000 Ft/fő/alk.+kiszállás)
 5. Megrendelő köteles a Vállalkozó által a Munkaterületre szállított anyagok őrzéséről a munkavégzés idején kívüli időszakban gondoskodni; amennyiben az anyagok a Munkaterületről elvesznek, azokat eltulajdonítják, megrongálják, vagy azok megsemmisülnek, az ebből eredő teljes kárt a Megrendelő köteles viselni.
 6. A Megrendelőnek mindenkor gondoskodnia kell a már elkezdett, de a kedvezőtlen időjárási körülmény miatt esetlegesen félbemaradt szerkezeti részek szükséges állagmegóvásáról, ezek díja és költsége nem képezi a vállalkozói díj részét, ezeket a Megrendelő maga köteles viselni. A állagmegóváshoz szükséges lépésekről a Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt.
 7. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a munkafolyamat megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. Melyről kötelesek jegyzőkönyvet felvenni. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

 II. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

 1. A Vállalkozó a jelen szerződés alapján teljesítendő szolgáltatásokat a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban a Magyar Nemzeti Szabványok Jegyzékében közzétett szabványoknak megfelelő I. osztály szerinti minőségben köteles nyújtani. A Vállalkoz törekszik a legesztétikusabb megoldásra, viszont a teljesítés elsődleges szempontja, hogy a műszaki követelményeknek megfeleljen.  Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés tárgyát munkák elvégzéséhez szükséges kapacitással, jogosultságokkal, szakmai tapasztalattal és ismeretekkel, mind saját maga, mind az általa esetlegesen igénybe venni kívánt alvállalkozói rendelkeznek.
 2. A Vállalkozó alvállalkozó közreműködését veheti igénybe, akinek a magatartásáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. Több alvállalkozó igénybevétele esetén az alvállalkozók munkájának megszervezése a Vállalkozó kötelezettsége.
 3. Vállalkozó köteles a munkavédelmi, foglalkoztatási és adózási, és egyéb jogszabályokat betartani és a bevont alvállalkozóival betartatni.
 4. Szerződő felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást írásban kötelesek egymással közölni.
 5. A Vállalkozó köteles a beépítésre szánt anyagokat a Megrendelővel egyeztetett időpontban a Munkaterületre szállítani és azokat a Megrendelő által kijelölt helyre elhelyezni. A beépített elemek a végszámla kiegyenlítéséig a Vállalkozó tulajdonát képezik.
 6. Az átadás-átvételi eljárást követően a Vállalkozó az összes felszerelést akár sajátja, akár alvállalkozójának tulajdona, megmaradt anyagokat és a kivitelezési munkák befejezéséhez már nem szükséges ideiglenes felépítményeket köteles eltakarítani és eltávolítani.
 7. Vállalkozó a munkafolyamatok megkezdése előtt, közben és befejezését követően a kivitelezés helyszínén kép-, videó- és hanganyagot készíthet, amelyet közösségi felületen, videóban, referenciaanyagként és oktatóanyagként korlátlan ideig felhasználhat. A Megrendelő előzetesen kérheti a Vállalkozót írásban, hogy ne tegye nyilvánosságra a készített felvételeket a kivitelezésről.

 III. Vállalkozói díj

 1. A vállalkozó a munkát az árajánlat írásbeli elfogadása, valamint az előleg megfizetése után tekinti megrendeltnek. A megrendelő az előleg elutalásával elfogadja a vállalkozó általános szerződési feltételeit. A részletes műszaki tartalmat a Vállalkozó árajánlata tartalmazza, melyet a megrendelő írásban elfogadott. Az ajánlat tartalmazza a fizetési ütemezést. Az elszámolás tételes felmérés alapján történik.
 2. Vállalkozó jogosult az árajánlatot módosítani, amennyiben medence gépészet/fóliázás/felújítása során olyan hibák, hiányok kerülnek feltárásra, melyekről a Megrendelő nem nyújtott előzetes tájékoztatást.
 3. Vállalkozó jogosult az árajánlatot módosítani, amennyiben a Megrendelő a Munkaterület átadásával 15 (tizenöt) naptári napot meghaladó késedelembe esik. Amennyiben a Megrendelő a jelen pont szerint módosított árajánlatot 3 (három) napon belül nem fogadja el, úgy a Vállalkozó jogosult a jelen szerződéstől elállni. 
 4. A Vállalkozó az árajánlatában nem szereplő, a Megrendelő által emailben elrendelt pótmunkát kölcsönösen elfogadott áron, az előirányzott vállalkozói díjon felül jogosult kiszámlázni a Vállalkozói díj soron következő részletével egyidejűleg. A pótmunka akkor minősül megrendeltnek, ha a Megrendelő az arra vonatkozó igényét a Vállalkozó ügyvezetője, vagy jelen szerződés szerinti kapcsolattartója részére jelenti be, és a Vállalkozó által arra adott árajánlatot a Megrendelő írásban elfogadta.

 IV. Átadás-átvételi eljárás

 1. Az átadás-átvételi eljárás legkésőbb a árajánlatban foglalt munka befejezését követő 5 (öt) naptári napon belül megkezdődik.
 2. A Vállalkozó az átadás-átvételének pontos időpontjáról a Megrendelőt írásban értesíti, melyen a Megrendelő köteles megjelenni. Amennyiben a Megrendelőnek a Vállalkozó által megjelölt időpont nem felel meg, úgy írásban kérheti a Vállalkozótól az átadás-átvétel időpontjának módosítását, azonban ez sem lehet 5 (öt) naptári nappal későbbi, mint a Vállalkozó által eredetileg megjelölt időpont. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő kérésére történő időpont-módosítás nem a Vállalkozó késedelmének minősül. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó által megjelölt időpontban nem jelenik meg az átadás-átvételen és új – 5 (öt) naptári napon belüli – időpontot sem jelöl meg, akkor a Felek úgy tekintik, hogy a Megrendelő – a szerződésszerű teljesítést ráutaló magatartásával elismerve – átvette és a Vállalkozó a végszámla benyújtására jogosult.
 3. Szerződő Felek a műszaki átadás-átvételkor a kivitelező jelenlétében átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben a Megrendelő tételesen köteles megjelölni az esetlegesen felmerült kivitelezési hibákat és az általa érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. Megrendelő a fentieknek megfelelően rögzített hibákon és szavatossági igényeken túl továbbiakat csak abban az esetben jelölhet meg, ha bizonyítja, hogy azok az átadás-átvétel vagy sikertelensége esetén annak első megkísérlése időpontját követően keletkeztek. A Vállalkozó – amennyiben a hiba ténylegesen fennáll – a hibajavítást a jegyzőkönyvben vállalt határnapra köteles elvégezni.
 4. Megrendelő a munkát a jegyzőkönyv aláírásával veszi át. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan kevésbé jelentős hiány vagy hiba miatt, amely, illetve amelynek javítása a rendeltetésszerű használatát nem akadályozza. Kisebb gyűrődések, illetve csepegő víz a gépészetben nem befolyásolja az I. osztályú minősítést.
 5. Szerződő felek az átadás-átvételi eljárás során közösen elvégzik azokat a szakmailag szokásos és indokolt – a jelen szerződésben vállalt műszaki tartalomhoz mérten elvégezhető - próbákat, amelyek a teljesítés megfelelő minőségének megállapításához szükségesek.
 6. Az átadás-átvételi eljárás végéig a Vállalkozó köteles átadni a Megrendelő részére a beépített gépek, eszközök jótállási jegyeit, a gépészeti eszközök használati útmutatóját, valamint a vegyszer használattal kapcsolatos írásbeli tájékoztatót.
 7. Az átadás-átvételi eljárás lezárásáig a kivitelezett építmény rendeltetésszerű használata nem kezdhető meg.

 V. Késedelem

 1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozót nem terheli felelősség a késedelemért, amennyiben a műszaki átadás-átvétel időpontját azért kénytelen a Vállalkozó későbbre halasztani, mert a munkálatokat vis maior, vagy valamely hatóság jogszabályi előírásokkal ellentétes késlekedése hátráltatja. Szerződő felek rögzítik, hogy vis maior-nak minősül és a kivitelezési határidő meghosszabbodását eredményezi minden olyan szokatlan, előre nem látható körülmény, amely a Vállalkozó akaratán kívül áll, s amelynek következményeit a Vállalkozó a legkörültekintőbb gondosság mellett sem lett volna képes elhárítani. Különösen, de nem kizárólagosan vis maiornak tekintik a Szerződő felek a következőket: természeti katasztrófa, árvíz, tűzvész, szokatlanul kedvezőtlen időjárás, háború, vagy más katonai, illetve terrorista tevékenység, sztrájk, jogszabályváltozás, régészeti lelőhely feltárása. Vis maior esetén a Vállalkozó késedelmére jelen szerződésben kikötött jogkövetkezmények nem alkalmazhatóak. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy azokkal a napokkal, melyen a napi középhőmérséklet a 20 Celsius fok alatt marad, vagy a napi csapadékmennyiség meghaladja a 0 mm-t, a befejezés határideje meghosszabbodik. Ezen időjárási körülmények miatti késedelem esetén, a Vállalkozó semminemű anyagi felelősségre nem vonható.
 2. Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségével 5 (öt) naptári napot meghaladó késedelembe esik, Vállalkozó jogosult a kivitelezési munkákat a késedelem idejére leállítani. Megrendelő köteles a Vállalkozói díj esedékes részére vetítetten 20% késedelmi kamatot fizetni. Megrendelő köteles továbbá a leállásból, állagmegóvásból, újrakezdésből adódó ténylegesen felmerült és igazolt költségeket a Vállalkozónak megtéríteni. A megrendelői késedelemből eredő leállás idejével a kivitelezési határidő meghosszabbodik. Amennyiben a fizetési elmaradás rendezésre kerül, a vállalkozó beilleszti munkarendjébe a befejezést, mely nem jelent azonnali munkakezdést. A várható újrakezdési időpontról a vállalkozó a lehető leghamarabb értesíti a megrendelőt.
 3. Amennyiben a Szerződő felek késedelme a 15 (tizenöt) naptári napot meghaladja, abban az esetben a késedelmet elszenvedő fél jogosult a jelen szerződést a késedelemben lévő félnek címzett egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal felmondani. Szerződő felek a felmondás kézbesítésétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül kötelesek egymással elszámolni akként, hogy amennyiben a felmondásra a Megrendelő késedelméből kerül sor, úgy a Megrendelő köteles a Vállalkozói díjnak a felmondásig esedékessé váló részét, valamint a teljes Vállalkozói díj és az esedékessé váló rész közötti különbözetet meghiúsulási kötbér címén a Vállalkozónak megfizetni. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó késedelme miatt mondja fel a szerződést, a Vállalkozó jogosult a felmondás közléséig esedékessé váló Vállalkozói díjra.
 4. Amennyiben a Megrendelő a munka átadás-átvételi eljárást követően a végszámla fizetési kötelezettségével 3 (három) napot meghaladó késedelembe esik, a Megrendelő köteles a késedelem idejére késedelmi kamatot fizetni (5.000 Ft/nap), amiről a Vállalkozó külön számlát állít ki. A beépített elemek a végszámla kiegyenlítéséig a Vállalkozó tulajdonát képezik.

VI. Jótállás, szavatosság

 1. Vállalkozót a végszámla kiegyenlítést követően a Ptk., illetve jelen szerződés szerint, a jótállási kötelezettség terheli.
 2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a kivitelezett építményen bármiféle építési, átalakítási munkát végez, ezzel jótállási-, szavatossági- és kártérítési igénye érvényesítését kizárttá teszi az átalakítással, illetve egyéb beavatkozással érintett épületrészek, - szerkezetek, anyagok, stb. tekintetében. Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy az átadás-átvételi eljárás során átvett kezelési útmutatóban foglaltak be nem tartása ugyanezen következménnyel jár, kivéve ha ezen munkálatokat a Vállalkozóval egyeztetve végezteti el.
 3. A Vállalkozó a medence felújítása során nem vállal felelősséget a medencetest szerkezetéért a munkálatok során esetlegesen kiderülő, feltárt, előre nem látott szerkezeti hibákért. A Vállalkozó nem vállal felelősséget a medencetesten korábban elvégzett javítások által okozott hibákért vagy az azokból eredő esetlegesen felmerülő hátráltató eseményekért. Ha a Vállalkozó bármilyen hibát, rendellenességet észlel a felújítás során, azt fényképekkel dokumentálva jelzi a Megrendelőnek, arról a felek közösen jegyzőkönyvet készítenek.

 1. A Vállalkozó nem vállal felelősséget a PVC csőrendszer téli időszak előtti víztelenítés elmulasztásából bekövetkezett fagykárokért. A Vállalkozó kérésre instrukciókat ad a Megrendelőnek a fagykárt megelőző eljárásokról.
 2. Nem tartoznak garanciális kötelezettség körébe a gyorsan kopó alkatrészek (pl. tömítések stb.), valamint az esetleges nem rendeltetésszerű működtetés következményei. (pl. fólia elszíneződése helytelen vegyszerezés, medencevíz túlfűtés miatt, stb.)
 3. A medencefólia vízzáróságára fóliatípusoktól függően a gyártó (Elbtal Plastics GmbH, Renolit Kft.) 15 (tizenöt), illetve 10 (tíz) év garanciát vállal. A fólia hegesztésre a Vállalkozó 10 (tíz) év garanciát vállal. A Vállalkozó a medence aljzat bontási, helyreállítási munkálataira 1 (egy) év, a medencében végzett gépészeti munkálatokra 2 (kettő) év garanciát vállal, kivéve ha az ügyfélajánlat másként nem rendelkezik. A jótállási, illetve szavatossági határidő a kivitelezett építmény átadás-átvételi eljárásának lezárásával veszi kezdetét.
 4. A medencefólia maximum 32 oC-os hőmérsékletű vízzel használható. A medence túlfűtése a fólia idő előtti öregedését és roncsolódását okozza. A medencevíz túlfűtéséből adódó sérülések nem garanciális problémák.
 5. A Megrendelő által írásban (email útján, vagy postai levélben) bejelentett hibákat 15 munkanapon belül köteles a Vállalkozó megvizsgálni és további 30 munkanapon belül köteles azokat kijavítani.
 6. Amennyiben a Vállalkozó a helyszínen meggyőződik arról, hogy a Megrendelő által bejelentett hibák nem tartoznak garanciális kötelezettség körébe, esetleg a nem rendeltetésszerű működtetés következményei, úgy a Vállalkozó erről köteles a Megrendelőt tájékoztatni, aki vállalja, hogy az ebből adódó plusz kiszállást és óra díjat (min. 1 óra) a helyszínen készpénzben rendezi. (19.000 Ft/fő/óra +kiszállás)
 7. A jótállás nem vonatkozik külső elemi károkra. A gyártó/forgalmazó kötelezi magát, hogy a jótállási időn belül az anyag, illetve gyártási rendellenességből adódó hibákat a törvényben előírt módon kijavítja. Az alkatrészcsere csak az adott alkatrészre hosszabbítja meg a jótállási időt. A jótállási kötelezettség nem terjed ki sem az elhasználódás okozta elváltozásokra, sem természetes kopásra, ezek helyrehozatalára, vagy a helytelen üzemeltetés közben történő meghibásodásra, illetve helytelen vegyszerhasználatból eredő károsodásokra. A vállalkozó jótállási kötelezettsége megszűnik, ha az üzemeltetés során nem megfelelő használat történik. A vállalkozó csak az általa végzett telepítések esetén vállal garanciát, a helytelen telepítés következtében felmerülő problémák elhárítására nem.

VII. Együttműködés, értesítés, kézbesítés

 1. Szerződő felek az elfogadott árajánlat teljesítése során együttműködve kötelesek eljárni. Ennek során minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a megrendelt kivitelezés teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul értesíteni kötelesek.
 2. Minden értesítést, egyéb közlést, ami az együttműködés ideje alatt megteendő vagy megtehető, írásban kell megtenni és akkor minősül az általános szerződési feltételek alkalmazásában megtettnek, ha azt személyesen, e-mail útján vagy ajánlott-tértivevényes postai küldeményként a Szerződő felek az elfogadott árajánlat fejlécben szereplő értesítési címére küldték el.
 3. Fentiek szerint elküldött értesítés, levél a kézbesítés második megkísérlésének napján akkor is megérkezettnek minősül, ha a tértivevény „cím nem azonosítható”, „címzett ismeretlen”, „nem kereste”, „átvételt megtagadta”, „elköltözött”, „kézbesítés akadályozott”, „bejelentve: meghalt/megszűnt” vagy egyéb, a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet szerinti olyan jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, mely azt igazolja, hogy a kézbesítés nem a feladónak felróható okból nem volt teljesíthető. Szerződő felek az e-mail útján megküldött levelet a megküldés napját követő munkanapon kézbesítettnek tekintik.
 4. Szerződő felek az elfogadott ajánlatban megjelölt értesítési címet bármikor jogosultak egyoldalúan megváltoztatni, ebben az esetben azonban kötelesek erről a fentiekben megjelölt személyeknek írásbeli értesítést küldeni.

VIII. Titoktartás

 1. Szerződő felek a kivitelezés teljesítése során tudomására jutott üzleti titkot köteles megőrizni, az üzleti titkot nyilvánosságra nem hozhatja, illetéktelen harmadik személlyel nem közölheti, és nem teheti harmadik személyek részére hozzáférhetővé. Ezeken túlmenően sem használhatja fel a birtokába került információkat saját, vagy harmadik személy javára vagy érdekében sem közvetlenül, sem közvetett módon.
 2. Üzleti titoknak minősül különösen minden olyan tény, információ, megoldás és adat, amely a Szerződő feleknek az ajánlatadás és a kivitelezés teljesítése során jutott a tudomására, különösen a másik félre vonatkozó pénzügyi információk, marketing és értékesítési stratégiák, üzleti tervek, alkalmazottak és tisztségviselők adatai, pénzügyi tervek, designok, formulák, know-how, eljárások, mindennemű „Bizalmas” megjelöléssel ellátott dokumentum, vagy bármely más információ, amelyet a másik fél írásban közölt és bizalmas, vagy amellyel kapcsolatba indokoltan elvárható a Szerződő felektől, hogy azt bizalmasan kezeljék.
 3. Szerződő felek kötelesek a tudomásukra jutott fent meghatározottak szerinti üzleti titkot a kivitelezés, illetve az átadás-átvétel fennállása alatt, valamint azt követően is, korlátlan ideig üzleti titokként megőrizni olyan módon, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. A titoktartási kötelezettség nem érinti azon adatok titkosságát, amelyek időközben – a jogosulatlan nyilvánosságra hozatalt kivéve – köztudomásúvá váltak.
 4. A Vállalkozó köteles a Megrendelő működésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot – időbeli korlátozás nélkül – megtartani. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen pontban körülírt kötelezettségek bármilyen módon és mértékben történő megszegése üzleti titok jogosulatlan felhasználásának minősül.
 5. A Vállalkozó jogosult a munkaterületen fényképet, videót, valamint élő közvetítést készíteni. A Vállalkozó vállalja, hogy a felvételen esetlegesen szereplő Megrendelő magánszemély(ek) pontos címét, nevét, személyazonosságát fel nem fedi, kivéve ha ehhez a megrendelő írásbeli hozzájárulását adja. Amennyiben a Megrendelő jogi személy, abban az esetben a Megrendelő neve, pontos címe nyilvánossá tehető.

IX. Egyéb rendelkezések

A. Kivitelezés előtt

 1. Vállalkozó az előleg megfizetése után rendeli meg a kivitelezéshez szükséges elemeket. Főként medence szezonban (május-augusztus) egyes kiajánlott elemek pillanatnyi vagy tartós hiányban lehetnek, melyről a tudomást szerzést követő leghamarabb a Vállalkozó értesíti a Megrendelőt. A Vállalkozó az értesítésben alternatív lehetőségeket ajánl fel. Amennyiben az alternatív lehetőségek elfogadhatatlanok a Megrendelő számára, úgy a befizetett előleg bárminemű levonás nélkül visszajár a Megrendelőnek, s a szerződés semmisnek minősül.
 2. A helyszínen felmerülő mindennemű változás/változtatás esetén az esetleges többletmunkát, illetve az ebből eredő esetleges plusz kiszállást felszámoljuk, ennek díjáról a Megrendelőt előre értesítjük. A többletmunka, illetve a kiszállási díj megfizetése, a soron következő fizetési ütemmel egyidejűleg válik esedékessé.
B. Saját kőműves kivitelezés esetén
 1. Leírást adunk a falátvezetések, a falba, aljzatba építendő szerelvények behelyezési síkjáról. A falakban történő elhelyezkedésről méretezett rajzot (nem műszaki rajz!) készítünk. Ennek megfelelően kerülnek beépítésre a megvásárolt termékek. A vállalkozói díj, a kivitelezés során 1 alkalommal 1,5 óra időtartamban helyszíni konzultációt is tartalmaz. További alkalmak és hosszabb időtartam esetén kiszállási díjat és nettó 19.000 Ft/óra szakértői díjat számítunk fel. Ettől eltérni, csak előzetesen írásban/e-mailen egyeztetett módon lehet.
 2. A megrendelés alapján beépítendő eszközöket a megbízott hiánytalanul adja át a Megrendelőnek, aki felelősséggel tartozik az átadott eszközök, tömítések, csavarok, hiánytalan meglétéért és sérülésmentességért. Amennyiben bármilyen a dobozban átadott alkatrész elveszik, megsérül, úgy a Megrendelő nemcsak a pótolt alkatrészt, hanem a kiszállási díjat és munkadíjat is köteles megtéríteni! Amennyiben a Megrendelő gondatlanságából, leejtésből, rálépésből származó anyagtörés keletkezik - annak következménye nem feltétlenül látszik meg a gépészeti szerelés, fóliázás alkalmával, ugyanakkor az átadás után folyás, csepegés formájában jelentkezhet! Ez semmilyen körülmények között nem jelent garanciális hibát és ennek megfelelően a javítása költségtérítés mellett történik.
 3. A beépített elemek csavarhelyeinek tisztán tartása a Megrendelő feladata. Amennyiben a csavarhelyeket meg kell tisztítanunk úgy eszközönként 5.000 Ft pótdíjat számítunk fel. Amennyiben a tisztítás hosszabb időt vesz igénybe az átlagosnál és meghiúsítja a medence aznapi átadását, újabb kiszállási díjat, illetve napidíjat (50.000 Ft/fő/nap) számítunk fel
 4. Műszaki leírás épített medencékhez:
   • Dupla sorba, távtartóval lefektetett, minimum 6 mm vastag, 150 mm x 150mm-es osztású vashálóval erősített, minimum 20 cm vastag monolit beton fenéklemez
   • Zsalukő vastagsága minimum 20 cm-es, 2 soros, 8 mm-es vízszintes és függőleges vasalattal
   • Gépház és medence aljzat szintkülönbsége: min. 25 cm
   • Gépház födém: 15 cm vastag, minimum 8 mm vastag betonvassal erősített beton, gépház belső magassága min. 155 cm
  5. Gépészeti akna:
   • 1 db csatornacső kiállás az oldalfalon elhelyezve, az aljzattól 1 m magasan (D110 PVC KG, narancssárga lefolyócső 2 %-os, gravitációs lejtéssel a csatornahálózatba kötve)
   • Villamos betápkábel lépésálló védőcsőben kapcsolószekrénytől a gépészeti aknába vezetve (min. 3x2,5 mm2) - A megrendelt extráktól függően vastagabb kábel bevezetése lehet szükséges. A berendezések összteljesítménye és teljes áramigénye alapján villanyszerelő által kell meghatározni a betápkábel vastagságát és egyéb tulajdonságait, biztosítékok méretét, számát, stb.! Az árajánlatban szereplő villamos fogyasztók teljes áramigényét kérje a Vállalkozótól!
   • Javasolt minimum belméretek gépészeti aknához: 2 m hosszúság, 1,5 m szélesség és 1,55 m belmagasság. A gépészeti akna méretéről a kivitelezés előtt mindenképpen egyeztetni szükséges!
  6. Gépészet feltételei:
   • Az elektromos áram, víz, csatorna bekötése a gépészeti térbe a Megrendelő feladata, ami a gépészeti szerelés megkezdése előtt esedékes. Amennyiben a teljesítés a Megrendelő részéről elmarad, úgy a Vállalkozó nem köteles a munkát megkezdeni, mert a próbaüzem és az átadás ezek nélkül nem tud megvalósulni, így az összeszerelt gépészeti munkát a Vállalkozó nem tudja a Megrendelő részére átadni. Amennyiben a Megrendelő ragaszkodik a gépészeti szerelés megkezdéséhez, úgy vállalja, hogy 1 héten belül gondoskodik elektromos áram, víz és csatorna bekötéséről. Továbbá, hogy az ebből adódó plusz kiszállást és napidíjat megfizeti (50.000 Ft/fő/nap). Amennyiben ennek sem tesz eleget, köteles a munkát a Vállalkozótól próbaüzem nélkül átvenni, valamint a fizetési ütem utolsó részletét maradéktalanul teljesíteni.
   • Az ajánlat villanyszerelést nem tartalmaz, kivéve, ha az ajánlat erről kifejezetten másként rendelkezik. Az ajánlat a villanyszerelővel egyszeri konzultációt tartalmaz. Az ajánlatban szerepel minden elektromos berendezés elektromos teljesítménye, és áramigénye!
  7. Fóliázás feltételei:
   • Az ajánlat betonozást, glettelést, felületkiegyenlítést, vésést, bontást nem tartalmaz. A fóliázáshoz szükséges simára gelttelést és csiszolt, egyenletes, száraz, alga- és penészmentes falfelület biztosítása a Megrendelő feladata, amiről a Megrendelő képeket küld a vállalkozó részére a munka megkezdését megelőző legkésőbb 48 órával. A Megrendelő dönthet úgy, hogy személyesen ellenőrizzük a falfelület megfelelőségét, ugyanakkor - ha ez a szerződéskötés után történik - ez nem képezi a vállalkozói díj részét, így további egy kiszállási díjat, illetve 19.000 Ft munkadíjat számítunk fel.  
   • Amennyiben a képek nem tükrözték a valóságot, s a fóliázás megkezdésének napján a falfelület mégsem felel meg az elvártnak, úgy a Vállalkozó felméri a medence építésének hiányosságait, hibáit (függő, vízszintes, derékszög, kiálló kavicsok) és ezek lehetséges következményeire felhívja a Megrendelő figyelmét. A Megrendelő dönthet úgy, hogy kijavíttatja a feltárt hibákat, mely esetén további egy kiszállási díjat és napidíjat (50.000 Ft/fő/nap) számítunk fel, valamint felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Vállalkozó nem tudja biztosítani a kijavítás utáni azonnali munkakezdést, mivel így a tolódó kivitelezést ismételten be kell illesztenie a munkarendjébe. Ugyanakkor ha a Megrendelő úgy dönt, hogy a feltárt hibák ellenére folytassuk a munkát, úgy a előre jelzett körülmények nem számítanak minőségi hibának és a Megrendelő ennek tudatában köteles átvenni az elvégzett munkát. A Vállalkozó a fóliázást 20°C-os hőmérséklet felett, száraz időben végzi. Az elektromos áram biztosítása (230 V, 1x16 A) a medencetest mellett közvetlenül a megrendelő feladata. A fóliázás elvégzése után azonnal javasolt a medence vízzel történő feltöltése a fólia megóvása érdekében, valamint a medence takarása. Amennyiben a medence feltöltése nem történik meg a fóliázás elkészülte után azonnal, a fólia megsérülhet, amely minden esetben garanciavesztéssel jár. A helyreállítás pótköltségvetést igényel! Az ebből adódó költségek a Megrendelőt terhelik!
  C. Medence körüli tér:
  A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a medencefóliázás/gépészet/medencefelújítás mind építőipari tevékenységek, melyek során sérülhet a medence körüli tér (pl. gyep, növényzet, térkő, stb). Vállalkozó vállalja, hogy a legnagyobb gondossággal figyel, hogy a medence körüli térben ne okozzon a szükségesnél nagyobb rongálódást, azonban az elkerülhetetlen károkért felelősséget nem vállal, annak helyreállítása nem része a vállalkozói díjnak. A Megrendelő ezzel kapcsolatosan semminemű követeléssel nem léphet fel a Vállalkozóval szemben.

   

  D. Vízkezelés:

  Az automata vegyszeradagolás érzékelőinek (ph és redox szonda) garanciális időtartama 1 hét. Javasolt az automata vegyszeradagolás végső bekötését a térrendezés után elvégezni. A későbbi bekötés esetén egyszeri kiszállási díjat számítunk fel (ezen alkalommal csak a szondát helyezzük a már kiépített rendszerbe és kezdődik el az automatikus vegyszeradagolás) A tapasztalatok szerint az ilyen elhelyezés az első szondacserének időtartamát meghosszabbítja. A térrendezés, földmunka, térkövezés stb. során keletkező, a medencevízbe kerülő szennyeződések eltéríthetik a mért értékeket és tönkre tehetik a szondát. A szondák cseréje minden szezon elején (tavasszal) javasolt. Egész éves üzem esetén évente egyszer javasolt. A szondák kb. 1 havonta kalibrálásra szorulnak. A szonda újrakalibrálása nem jelent garanciális kiszállást!

   X. Záró rendelkezések

   1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. tv. Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadók.
   2. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket elsősorban békés úton fogják rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a felek a jogvitájuk rendezésére a IV. és XV. kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

   XI. Jelen szerződés 2021.01.29-től hatályos